Skip to content

 

 

 

    MAŁŻEŃSTWO

 

 

 


Sakrament małżeństwa jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłości, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. (KPK, kan. 1055)

Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Wpisane jest ono bowiem w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. (KDK 48) Małżeństwo nie jest więc instytucją czysto ludzką, ale pochodzi ono od Boga, który stwarza człowieka z miłości i do miłości. (KKK 1604) “Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem”. (Rdz 2, 24)

 

OBRZĘDY SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

LITERATURA:

 

Modlitwa narzeczonych

Święta Maryjo, Matko Boża. Przynosimy Ci nasza budząca się miłość. Racz spojrzeć na nią swym łaskawym okiem i naucz nas pięknie kochać.

Ty, która cała jesteś miłością, rozpal i nasze serca. Czuwaj, aby nasza miłość pozostała trwała i ofiarna. Niech coraz bardziej zbliża nas do Boga i uwrażliwia na potrzeby ukochanej osoby i naszych bliźnich. Niech nas strzeże przed złem i usposabia do pracy nad sobą. Niech nas uzdolni do dzielenia się darem miłości z kochanym przez nas człowiekiem.

Nie dopuść Matko, aby miłość, która tak cudownie nas złączyła kiedykolwiek ostudziła się i zgasła na skutek naszej nierozwagi. Pomagaj nam, odnajdywać się w Chrystusie i czerpać nasza miłość z pełni Jego serca. Amen.

Modlitwa za moją przyszłą żonę

Panie, proszę Cię za moją Najmilszą! Błogosław jej. Spraw, by jej było ze mną dobrze. Nie dopuść, żebym ją kiedykolwiek skrzywdził. Rozwiń ją do miłości dojrzałej. Przygotuj do roli żony i matki. Daj, żeby była szczęśliwa, żeby się mogła na mnie oprzeć. Pomóż mi doprowadzić ją lepszą i duchowo bogatszą do wiecznego szczęścia. Dopomóż mi osłonić jej niewinność. Chroń ją od pokus. Spraw, by mi była wierna i żeby mnie kochała miłością czerpaną od Ciebie.

Matko Najświętsza! Przygotuj ją do życia miłości. Daj jej postawę ofiarną. Niech będzie dobra, niech niesie pomoc potrzebującym i opiekuje się słabymi i bezbronnymi. Odkryj przed nią cud macierzyństwa. Naucz ją dbałości o nasz przyszły dom. Niech w służbie na rzecz rodziny dostrzeże swoje najpiękniejsze zadanie. Niech się nie czuje ograniczona obowiązkami żony i matki, lecz w wiernym ich wypełnianiu odnajdzie swoje szczęście. Spraw, żeby była cierpliwa i cicha, żeby umiała nieść Boży pokój i łagodziła spory. Matko, niech naśladuje Ciebie i jak Ty, wypełnia Boże plany. Amen.

Modlitwa za mojego przyszłego męża

Boże Ojcze! Postawiłeś na mej drodze mężczyznę, któremu oddałam moje serce i z którym chcę na zawsze związać mój los. Czuwaj nad moim Ukochanym. Broń go od niebezpieczeństw. Spraw, aby w Tobie osiągnął swoją życiową dojrzałość. Uczyń go prawym, mądrym i dobrym. Daj mu mężne serce, żeby się nie obawiał trudności, lecz przełamywał je w imię Twoje. Daj mu siłę, aby potrafił władać sobą i domem, którego będzie głową. Uformuj w nim postawę ojcowską, żeby znalazł szczęście w obdarowywaniu swoich najbliższych, żeby nie szukał siebie, ale opiekował się tymi, których mu powierzysz. Uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności. Niech tak jak Ty opiekuje się słabymi i bezbronnymi. Niech odważnie stanie w obronie każdego poczętego życia. Niech mnie i nasze dzieci prowadzi do Ciebie

Święty Józefie, Patronie mężczyzn! Broń mego Umiłowanego od pokus fałszywej męskości. Naucz go opanowywać zmysłowość i podporządkować własne ciało służbie prawdziwej miłości. Naucz go kochać miłością czerpaną od Ciebie. Chroń go od alkoholizmu. Spraw, bym się mogła bezpiecznie oprzeć na tym, któremu powierzam mój los. Naucz go obowiązkowości i troski o zakładany dom. Niech tak jak Ty będzie jego opiekunem. Niech będzie mu ze mną dobrze. Spraw, aby mi był wierny, żeby potrafił się oprzeć pokusie zdrady i dotrzymał swoich przyrzeczeń. Bądź mu pomocą i wspieraj go w każdej potrzebie. Amen.

Modlitwa małżonków

Boże, w majestacie nieskończony, który stworzyłeś nas na swoje wyobrażenie, pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemnie podobieństwo Twoje i szanować siebie. Miłości niepojęta, który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca, odnawiaj w nas miłość, ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby w nas nie gasła i nie słabła, abyśmy miłując się wzajemnie, szukali Twojej woli na każdy dzień.

Boże, który wierny jesteś w obietnicach swoich. Boże wieczny i niezmienny, wzmacniaj nasze słowo wierności małżeńskiej, aby nie zwyciężyła nas słabość, aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały, ale by jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale i naszemu dobru. Amen.

Modlitwa za rodziców

Boże, Zbawicielu nasz najłaskawszy, któryś rozkazał czcić ojca i matkę. Jezu najpokorniejszy, wzorze posłuszeństwa synowskiego, któryś umierając na krzyżu, pociechę i opiekę Matce swej obmyślił, natchnij mnie cnotą przykładnej miłości i czci dla mych rodziców.

Błogosław ich dobrym zamiarom i postanowieniom, daj im zdrowie i umysł swobodny, wesoły i szczęście prawdziwe. Spraw, proszę, abym za dobrodziejstwa, którymi mnie obsypują, wywdzięczyć im się zdołał. Niech nigdy z mej przyczyny, ani gniewu ani zmartwienia nie doznają, ale owszem, niech się stanę dla nich pociechą i w starości podporą.

O Boże, użycz mi łaski Twojej, abym rodziców szanował, był im posłuszny, abym przywiązaniem swoim, troską o nich i cnotliwym życiem choć w części wynagrodził ich trudy, jakie dla mnie ponosili i ponoszą. Dozwól im doczekać czerstwej i sędziwej starości, a gdy ich powołasz przed oblicze Twoje, okaż im miłosierdzie i przyjmij do chwały swojej. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za ukochaną osobę

Panie Jezu Chryste, który, umiłowawszy wszystkich, wydałeś się na mękę i śmierć za cały rodzaj ludzki, w szczególny jednak sposób ukochałeś wybranych swoich i nad śmiercią Łazarza płakałeś, miej w swojej łaskawej opiece i od wszelkich złych przygód i niebezpieczeństw zachowaj sługę Twego (służebnicę Twoją) ...za którego (którą) najpokorniejsze modły do tronu miłosierdzia Twojego zanoszę.

Niechaj we wszystkim i zawsze spoczywa nad nim (nią) błogosławieństwo Twoje. Zwłaszcza zaś duszy jego (jej) racz zgotować życie wieczne w królestwie świętych. Amen.

Modlitwa przed ślubem

W imię Boże. Amen. Nasz dzisiejszy ślub - to święty Sakrament. My sami udzielamy sobie tego Sakramentu wzajemnie w obliczu Boga, Kościoła, krewnych i znajomych. Sakrament małżeństwa zwiąże nas na całe życie.

Niech Bóg wszechmogący udzieli nam tej łaski, aby to, co usta nasze będą wypowiadać, było zasadą całego naszego życia - miłość i wierność aż do końca. Niech Bóg nas połączy, niech On będzie z nami, abyśmy Go odtąd wspólnie chwalili i Jemu doskonale służyli - zawsze i wszędzie - w młodych latach i w podeszłym wieku - przy zdrowiu i w chorobie - w dostatku i w biedzie - w szczęściu i w nieszczęściu.

W Tobie, Boże pokładamy naszą ufność i nadzieję. Tyś jest Bogiem naszym. Losy nasze są w Twoich rękach. Błogosław naszemu małżeństwu. Udziel nam Twojego pokoju, którego nam świat dać nie może. Matko Najświętsza, Matko Jezusa i Matko nasza, niech Serce Twoje stoi na straży serc naszych. Tobie polecamy wspólne życie nasze, radości, troski i cierpienia nasze. Uproś nam łaskę, abyśmy po wspólnej wędrówce doczesnej dostąpili wiekuistego wesela u Boga. Amen.

Modlitwa po ślubie

Boże nasz i Ojcze, dzień dzisiejszy jest dla nas szczególnie radosny i za tę radość dziękujemy Ci całym sercem. Wielbimy Twoją Ojcowską opiekę i mówimy z głębi serca: Niech będzie uwielbione Imię Twoje, Panie, boś Ty dobry, bo na wieki miłosierdzie Twoje. Niech ten dzień radości przypomni nam wieczną radość, do której dążymy i która jako zapłata za życie zgodne z Twoją wolą, nigdy nie będzie odjęta. Amen.

Modlitwa matki oczekującej potomstwa

Boże nasz Ojcze, racz obdarzyć moje dziecko najpiękniejszymi darami natury i łaski, aby tu na ziemi przyczyniło się do Twojej chwały, a dla nas było źródłem pociechy.

Matko Najświętsza, Ty zaznałaś radości macierzyństwa, naucz mnie takiego postępowania, abym dziecku swemu nie wyrządziła żadnej krzywdy. Uproś mi cnotę cierpliwości i odwagi, abym wszystkie trudy chętnie znosiła dla dobra własnego i mojego dziecka. Matko Pięknej Miłości, módl się za nami. Amen.

Modlitwa rodziców za dzieci

Boże, Ty powołując nas do małżeństwa, raczyłeś je ubogacić potomstwem. Polecamy Ci gorąco nasze najukochańsze dzieci. Oddajemy je pod Twoją Ojcowską opiekę, aby wzrastał w Twej świętej bojaźni , wiodły życie prawdziwie chrześcijańskie i przyniosły pociechę nie tylko nam ale, i Tobie naszemu Stwórcy, i naszej Ojczyźnie.

Spójrz, Panie, wśród jakich ludzi żyją. Udziel im pomocy i obrony, nam zaś dopomóż, abyśmy świadomi grożących niebezpieczeństw, przykładem naszego chrześcijańskiego życia zdołali je doprowadzić drogami cnoty i Bożych przykazań do nieba, gdzie będziemy Cię razem sławić na wieki. Amen.

Liturgia